Overslaan en naar de inhoud gaan
 • Home
 • News
 • Screening arbeidsmarkt Collaborative Piano/ Hoofd Muzikale instudering

Screening arbeidsmarkt Collaborative Piano/ Hoofd Muzikale instudering

De School of Arts Koninklijk Conservatorium Antwerpen van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen gaat over tot de screening van de arbeidsmarkt voor een lesopdracht Collaborative Piano / Hoofd muzikale instudering (Studienleiter)

1. Screening van de arbeidsmarkt

De School of Arts Koninklijk Conservatorium Antwerpen van de AP Hogeschool Antwerpen voert een screening uit naar potentiële kandidaten Collaborative Piano / Hoofd muzikale instudering (Studienleiter) met het oog op een mogelijke tewerkstelling voor een lesopdracht.

2. Doelgroep

Zowel personeelsleden van het Koninklijk Conservatorium - Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen als externen.

3. Taakomschrijving

Opleiding van creatieve musici d.m.v. individuele en groepsgerichte lessen, het leiden van repetities, het begeleiden van pedagogische projecten, artistiek onderzoek e.d.

verantwoordelijk (coaching en begeleiding) voor en toewijzing van student-pianisten aan alle KCA-projecten in overleg met de coördinatoren van de toets en vocale afdeling, zang en piano-docenten en de productieploeg.
verantwoordelijk voor het deel van de leerinhoud dat slaat op collaboratief piano
hoofd muzikale instudering voor de projecten van de vocale afdeling
pianobegeleiding in de lessen “spel” en “inleiding tot opera” en coachen van de student/pianisten die voor dit vak kan worden ingezet
coaching en voorbereiding van de zangstudenten op deze lessen
begeleiding in de zangklassen
coaching repertoire

4. Profielomschrijving

 • artistieke persoonlijkheid, actief als pianist ( kamermuziek, lied begeleider, begeleider orkestinstrumenten, repetitor voor oratorium, opera, ballet, spelen met dirigenten) in erkende instellingen, op gevestigde podia en voor internationale concertorganisatoren
 • woont of werkt in België
 • heeft nauwe banden met het Belgisch muziekleven
 • koppelt artisticiteit aan pedagogische bekwaamheid en talent
 • is bereid tot collegiale samenwerking in het kader van een pedagogisch project
 • is loyaal ten overstaan van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
 • geeft blijk van een grote bevlogenheid die overgedragen wordt op de studenten
 • laat voldoende ruimte tot zelfontplooiing van de studenten en motiveert hen
 • is flexibel en geëngageerd
 • heeft ervaring met of staat open voor interdisciplinaire projectwerking
 • heeft interesse om zijn/haar artistieke praktijk te verdiepen via academisch onderzoek en is bereid om artistiek onderzoek te stimuleren bij de studenten
 • beschikt over goede artistieke en pedagogische referenties
 • beschikt over een arbeidsvergunning voor België.

5. Procedure

Fase 1 - indiening dossier:

Geïnteresseerden worden verzocht een dossier in te dienen. Dit dossier dient te bevatten:

 • een brief met motivering en curriculum vitae,
 • referenties (met vermelding van coördinaten / contactgegevens),
 • een nota over de persoonlijke visie op het artistiek-pedagogisch project.

Fase 2 - selectie op dossier:

Er wordt een eerste selectie doorgevoerd op basis van het dossier door de Artistieke Staf Muziek. De artistieke staf kan beslissen om hier experten uit het domein bij te betrekken.

Fase 3 - screeningsproef:

De weerhouden kandidaten op dossier worden uitgenodigd voor deelname aan een screeningsproef die beoordeeld wordt door een screeningscommissie met zowel interne als externe experten:

 • publieke les met 2 studenten van verschillende niveau en in een verscheiden repertoire (30')
 • recital (30'):         
 1. Standaard solo pianowerk    
 2. Zichtlezing met instrumentalist/zanger
 3. Opera of instrument coaching/begeleiding
 • gesprek

De screeningscommissie komt tot een ranking van de kandidaten, waarbij rekening gehouden worden met volgende elementen:

 • het ingediende dossier,
 • de publieke les,
 • het recital,
 • het gesprek,
 • de pedagogische ervaring,
 • de artistieke persoonlijkheid.

De screeningscommissie maakt een gemotiveerd rapport van het resultaat van de screening en geeft daarbij een ranking van de kandidaten.

Fase 4 - eventuele tewerkstelling:

De artistieke staf onderzoekt op basis van het rapport de mogelijkheden voor een eventuele tewerkstelling en voert daartoe de nodige gesprekken. Indien overgegaan wordt tot aanwerving voorzien we hiervoor een vergoeding als gastprofessor. Het opdrachtvolume wordt berekend aan de hand van het aantal studenten: afhankelijk van het reële aantal studenten zal het loon proportioneel berekend worden.

6. Praktisch

Geïnteresseerden worden verzocht een dossier in te dienen. Dit dossier dient te bevatten:

 • een brief met motivering en curriculum vitae,
 • referenties (met vermelding van coördinaten / contactgegevens),
 • een nota over de persoonlijke visie op het artistiek-pedagogisch project.


Het dossier dient aangeleverd te worden per mail voor 12 juli 2019 om 23u59u op charlotte.saelemakers@ap.be
Bijkomende inlichtingen kunnen eveneens telefonisch bekomen worden via +32 473 86 22 02  bij Inge Simoens – Hoofd Muziek Klassiek.
Meer informatie over de opleiding Muziek is terug te vinden via deze link
U kan het screeningsreglement vinden op deze webpagina.