Screening arbeidsmarkt Hoofdvakdocent Zang | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
 • Home
 • News
 • Screening arbeidsmarkt Hoofdvakdocent Zang

Screening arbeidsmarkt Hoofdvakdocent Zang

De School of Arts Koninklijk Conservatorium Antwerpen van de AP Hogeschool Antwerpen gaat over tot de screening van de arbeidsmarkt voor een lesopdracht Hoofdvakdocent Zang

Klik hier om het volledige screeningdocument te downloaden

 

1. Screening van de arbeidsmarkt

De School of Arts Koninklijk Conservatorium Antwerpen van de AP Hogeschool Antwerpen voert een screening uit naar potentiële kandidaten Hoofdvakdocent Zang (klassiek) (start september 2023)

2. Doelgroep

Zowel personeelsleden van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen - AP Hogeschool Antwerpen als externen.

3. Taakomschrijving

Opleiden van creatieve musici d.m.v. individuele en groepsgerichte lessen, het leiden van repetities, het begeleiden van pedagogische projecten, artistiek onderzoek e.d.

4. Profielomschrijving

De kandidaat:

 • is een artistieke persoonlijkheid, actief als professioneel zanger / zangeres in solo, lied, opera en/of oratorium repertoire op gevestigde nationale en internationale podia;
 • is bedreven in zowel het klassieke als het hedendaagse repertoire;
 • beschikt over een uitgebreide discografie als zanger(es);
 • koppelt artisticiteit aan pedagogische bekwaamheid en talent, kan zijn/haar pedagogische bekwaamheid aantonen (bewijsstukken toevoegen in het aanvraagdossier);
 • geeft blijk van een grote bevlogenheid die overgedragen kan worden op de studenten en stelt de student daarbij centraal, laat voldoende ruimte tot zelfontplooiing van de studenten en motiveert hen;
 • denkt oplossingsgericht en is een teamspeler;
 • is flexibel en geëngageerd;
 • is bereid om artistiek onderzoek te stimuleren bij de studenten, onderzoekscompetenties strekken tot aanbeveling;
 • heeft interesse om de eigen artistieke praktijk te verdiepen via uitvoeringsgericht onderzoek;
 • heeft ervaring met of staat open voor interdisciplinaire projectwerking.

De kandidaat:

 • woont of werkt in België of is bereid om te wonen en werken in België;
 • heeft nauwe banden met het Belgische muziekleven;
 • is bereid tot collegiale samenwerking in het kader van het pedagogisch project;
 • is loyaal ten overstaan van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen van de AP Hogeschool Antwerpen;
 • heeft een vlotte Nederlandse en Engelse taalkennis of is bereid om zich hierin te bekwamen tot dit niveau;
 • beschikt over goede artistieke en pedagogische referenties en over referenties als teamspeler (bewijsdocumenten dienen meegestuurd te worden in het aanvraagdossier);
 • voor internationale kandidaten: heeft een Europese nationaliteit of beschikt over een arbeidsvergunning voor België. Bewijsmateriaal hiervan dient meegestuurd te worden in het aanvraagdossier.

5. Procedure

Fase 1 - indiening dossier

Geïnteresseerden worden verzocht een dossier in te dienen voor 10 oktober 2022 om 9.00u. Dit dossier moet bestaan uit:

 • een brief met motivering en curriculum vitae (inclusief lijst concerten en discografie);
 • uitgeschreven artistieke referenties mbt tot de internationale uitstraling en artistieke carrière als zanger (i.e. aanbevelingsbrieven);
 • bewijs van de Europese nationaliteit of van de arbeidsvergunning voor België;
 • pedagogische referenties (met vermelding van coördinaten / contactgegevens) of bewijsstukken van pedagogische opdrachten, bij voorkeur op niveau hoger onderwijs;
 • een nota over de persoonlijke visie op het artistiek-pedagogisch project dat men binnen het Koninklijk Conservatorium Antwerpen wenst te realiseren.

Fase 2 - eerste selectie op dossier

Er wordt een eerste selectie doorgevoerd op basis van het dossier door de Artistieke Staf Muziek. De artistieke staf kan beslissen om hier experten uit het domein bij te betrekken.

Fase 3 – screeningsproef op 25 en 26 november 2022.

De weerhouden kandidaten op dossier worden uitgenodigd voor deelname aan een screeningsproef die beoordeeld wordt door een screeningscommissie met zowel interne als externe experten. De proef bestaat uit:

 • een publieke les met twee studenten van verschillende niveau en in een verscheiden repertoire (30')
 • een publiek recital met minimum volgend programma, de kandidaat stelt een programma van 30 minuten voor waaruit de jury eventueel kan kiezen:
  • de werken bevatten ten minsten drie verschillende stijlperiodes
  • de werken bestrijken ten minsten twee van deze disciplines: Lied, opera, oratorium
  • het programma bevat min. een hedendaags werk of een beweging uit een hedendaags werk. Dit mag een solowerk zijn of een werk met pianobegeleiding. Als men opteert voor een werk met begeleiding voorziet de kandidaat zelf een pianist of klavecinist.
 • een interview over de motivatie, de gekozen composities, het repertoire, de visie op de studiemethodiek en op de inhoud en de structuur van het curriculum, de evaluatie van de studenten, concerten, een case study, etc.

De screeningscommissie komt tot een ranking van de kandidaten, waarbij rekening gehouden worden met volgende elementen:

 •  het ingediende dossier
 •  de publieke les
 •  de pedagogische ervaring
 •  het interview
 •  het recital
 •  de artistieke persoonlijkheid

De screeningscommissie maakt een gemotiveerd rapport van het resultaat van de screening en geeft daarbij een ranking van de kandidaten.

Fase 4 - eventuele tewerkstelling

De artistieke staf van de opleiding onderzoekt op basis van het rapport van de screeningscommissie de mogelijkheden voor een eventuele tewerkstelling en voert daartoe de nodige gesprekken. Indien overgegaan wordt tot aanwerving voorzien we hiervoor een vergoeding als gastprofessor. Het opdrachtvolume wordt berekend aan de hand van het aantal studenten: afhankelijk van het reële aantal studenten dat inschrijft in de klas zal het loon proportioneel berekend worden.


Indien zich voor deze screening geen kandidaten aanmelden, of indien geen van de aangemelde kandidaten gerankt worden door de screeningscommissie, of indien de gesprekken voor een eventuele tewerkstelling niet resulteren in een positief advies, kan de artistieke staf tewerkstellingsgesprekken opstarten met een kandidaat-docent buiten deze screeningsprocedure om tijdelijk een lacune op te vangen.
De invulling door de externe kandidaat-docent wordt in dat geval geëvalueerd op het einde van het academiejaar, waarbij de beoordeling conform (fase 3 van) de gebruikelijke screeningsprocedure verloopt.

6. Praktisch

Geïnteresseerden worden verzocht een dossier (beschrijving zie punt 5 fase 1) per mail aan te leveren voor 10 oktober 2022 om 9.00u aan yannicke.belis@ap.be.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden bij Inge Simoens, Hoofd Muziek Klassiek: inge.simoens@ap.be of tel. +32 473 86 22 02  
 
Meer informatie over de opleiding Muziek (missie, visie, didactisch concept) is terug te vinden op Muziek | AP School Of Arts (ap-arts.be). Het screeningsreglement kan je hier nalezen.