Programma - Educatieve opleidingen Dans | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
 • Home
 • Koninklijk Conservatorium Antwerpen
 • Educatieve opleidingen
 • Educatieve opleidingen Dans
 • Programma

Programma

Opleidingsprogramma

Het opleidingsprogramma van de 'Educatieve master Muziek & Podiumkunsten, afstudeerrichting Dans' kan je onderaan de pagina bekijken. Je kan ook, van zodra de inhoud volledig gekend is, doorklikken op de ects fiches per opleidingsonderdeel doorklikken op de ects fiches per opleidingsonderdeel met daarin een omschrijving van de studieomvang, studietijd, onderwijsorganisatie, leerinhoud, toetsvormen en eindcompetenties.

Studieomvang

Het opleidingsprogramma bestaat uit verschillende opleidingsonderdelen. Elk opleidingsonderdeel heeft een specifieke studiebelasting onderverdeeld in:

 • contacturen (CU): je lestijd, uitgedrukt in het totaal aantal uren dat je van een docent of een team les op de hogeschool krijgt. Eén contactuur duurt 60 minuten
 • studietijd (ST): tijd nodig om buiten de contacturen een opleidingsonderdeel tot een goed einde te brengen. In deze tijd studeer je, voer je opdrachten voor het opleidingsonderdeel uit, maak je taken, doe je observaties… Je plant deze uren zelf in.
 • studieomvang (SP): de optelsom van je studietijd en je contacturen, uitgedrukt in studiepunten (SP). Elk opleidingsonderdeel heeft een aantal studiepunten. Hoe meer SP hoe meer tijd je in dit opleidingsonderdeel moet investeren. Per 1 studiepunt (SP) heb je 10 contacturen (CU) en 20 uren studietijd (ST).

Het programma omvat een theoretische kader en een praktische component. De studenten volgen de theoretische opleidingsonderdelen en vakdidactieken in het KCA en doen stages en projecten. Deze stages vormen een belangrijk onderdeel in de opleiding tot Teaching Artist. Ze vinden plaats in stagescholen en worden begeleid vanuit de opleiding door stagebegeleiders.
Op vastgelegde tijdstippen worden studenten geëxamineerd over hun vaardigheden en inzichten.

Educatieve Master Muziek & Podiumkunsten

AFSTUDEERRICHTING DANS

De studiebelasting van de Educatieve Master Dans bedraagt 120 ECTS-studiepunten, dit is het equivalent van minimum 1500 en maximum 1800 uren onderwijs- en andere studieactiviteiten (studieomvang), inclusief de tijd die nodig is voor de persoonlijke verwerking van de leerinhoud. 

Verkort traject

De studiebelasting van de Educatieve Master Dans bedraagt 60 ECTS-studiepunten per academiejaar.

Bachelor secundair onderwijs, verkort traject Leraar Dans

De Bachelor secundair onderwijs, verkort traject Leraar Dans omvat 60 studiepunten. 

Graduaatsopleiding, Leraar Dans

De Graduaatsopleiding Leraar Dans omvat 90 studiepunten. Je brengt je ervaring als kunstenaar-danser mee en krijgt een theoretisch pakket gericht op opvoeding, onderwijs en communicatie en specifieke opleidingsonderdelen die gericht zijn op het onderwijs in jouw vakgebied. Daarnaast doe je stages en projecten, dit is de praktijkcomponent. Er zijn twee pistes (of een combinatie ervan) mogelijk:

 • preservicetraining: de praktijk wordt georganiseerd door de opleiding in samenwerking met stagescholen.
 • inservicetraining: je kiest voor een praktijktraining binnen een werksituatie. Je bent als leraar in opleiding aan de slag (= Liobaan) in het (kunst)onderwijs.

Kader

Gedurende het jaar volg je verschillende opleidingsonderdelen. Voor elk onderdeel vind je via Digitap een ECTS-fiche. Hierin staat beschreven hoe de lessen verlopen, of je al dan niet verplicht aanwezig moet zijn in de lessen, hoe je zal worden geëvalueerd enz.

Er wordt een algemeen theoretisch kader geschetst in relatie tot de kunsten en tot het leraarsberoep:

 • De theoretische opleidingsonderdelen Algemene Didactiek in de Kunsten, Diversiteit en groepsmanagment, Ontwikkelen en leren en Communicatie worden gezamenlijk georganiseerd voor EMA Dans, Drama en Muziek en vormen een algemene basis om je te ontwikkelen en oriënteren als Teaching Artist.
 • De verschillende specifieke vakdidactieken bereiden je zeer concreet voor op het lesgeven in een bepaalde discipline. Deze lessen volg je binnen je eigen discipline (dans)

Opleidingsonderdelen

1 Algemene Didactiek in de Kunsten

Dit opleidingsonderdeel biedt inzichten in wat didactiek is en hoe je je artistieke visie omzet in een artistiek-pedagogische visie. Studenten leren de belangrijkste didactische vaardigheden en inzichten aan de hand van een breed theoretisch kader te benoemen, toe te passen en kritisch hierover te reflecteren.

2 Diversiteit en groepsmanagement

De teaching artist is een kameleon die zich aanpast aan verschillende doelgroepen en onder verschillende omstandigheden zijn kunstenaarschap vormgeeft. Studenten maken kennis met de verschillende groepen en leren te diversifiëren. Ze ontdekken op welke manier een groep in goede banen kan geleid worden.

3 Ontwikkelen en leren

‘Ontwikkelen en leren’ behandelt de psychomotorische, cognitieve, affectieve en sociale ontwikkeling van de mens doorheen de leeftijdsfasen. Je bestudeert verder ook de psychologie van het leren van de mens. In de lessen worden steeds verbanden gelegd met het kunstonderwijs en de lespraktijk. De colleges zijn interactief en maken gebruik van een handboek, PowerPoint en beeld- en filmmateriaal.

4 Communicatie

In het opleidingsonderdeel communicatie verwerft de student/leraar inzicht in de manier waarop mensen elkaar voortdurend beïnvloeden in hun communicatie. Om hier inzicht in te verwerven zullen een aantal communicatietheorieën aangereikt worden. Deze theorieën vormen de theoretische basiskennis van de cursus. De theoretische inzichten worden getoetst aan de hand van praktische oefeningen en rollenspelen. Concrete tools worden aangereikt om het communicatieproces vlotter, bewuster en efficiënter te laten verlopen. Concrete vaardigheden op het gebied van spreek- en stemtechniek en spreken voor een groep worden ingeoefend . De leraar in opleiding leert zijn/haar stem en spraak beter te beheersen, en leert om met zelfvertrouwen, uitstraling en overtuiging voor een groep te spreken.

5 Vakdidactiek initiatie

De vakdidactiek initiatie reikt een methode aan voor initiatie-onderwijs aan jonge kinderen (kleuters en 6- en 7-jarigen). De lessen beogen drie niveaus: (1) het zelf ervaren, actief beleven van de leerinhouden;; (2) het creëren van toepassingen van de leerinhouden;; (3) het overbrengen van de leerinhouden naar de groep. Het handboek "4 je mee?", de daarin beschreven basiscompetenties en een cursus bieden een methodiek voor het dansen met jonge kinderen. Een introductie in de muziek-, drama- en beeldinitiatie door de docenten initiatie uit de verschillende disciplines daagt studenten uit om interdisciplinair aan de slag te gaan. Via oefenlessen in de klas voor en met elkaar, experiment met muziek en pianobegeleiding en tot slot oefenlessen met de doelgroep, werken studenten aan competentie-opbouw.

6 Vakdidactiek hedendaagse dans

De vakdidactiek hedendaagse dans onderzoekt verschillende methodieken en lesgeefstijlen in de hedendaagse dans en plaatst ze kritisch naast elkaar om zo te komen tot de ontwikkeling van een persoonlijke lesmethodiek hedendaagse dans. Via oefenlessen in de klas voor en met elkaar, experiment met muziek en tot slot oefenlessen met de doelgroep, werken studenten aan competentie-opbouw.

7 Vakdidactiek klassieke dans

In de vakdidactiek klassieke dans is de Vaganovamethode de basis voor de onderwijsmethode. Per graad wordt de opbouw van het bewegingsmateriaal en de fundamenten van de technische training in klassieke dans onderzocht. Via oefenlessen in de klas voor en met elkaar, experiment met muziek en pianobegeleiding en tot slot oefenlessen met de doelgroep, werken studenten aan competentie--opbouw.

8 Choreografie

In het opleidingsonderdeel choreografie worden een aantal denk- en werkwijzen aangeboden om op een originele, dynamische manier met choreografie om te gaan. Tijdens een lichtworkshop leren studenten onder begeleiding van een theatertechnicus een lichtplan maken in functie van hun choreografie. De studenten choreografie organiseren als examen hun eigen voorstelling. Deze voorstelling wordt gecreëerd met dansers die ze zelf uitkiezen en waarmee ze een choreografisch proces aangaan. Deze dansers komen van verschillende doelgroepen en achtergronden en hebben verschillende technische mogelijkheden. De bedoeling is dat tijdens deze voorstelling alle verworven competenties van de cursus Choreografie worden getoond.

9 Domeinoverschrijdende vakdidactiek Kunsten

De domeinoverschrijdende vakdidactiek Kunsten bestaat uit 2 modules

4A Vakdidactiek initiatie Dans

De vakdidactiek initiatie reikt een methode aan voor initiatie-onderwijs aan jonge kinderen (kleuters en 6- en 7-jarigen). De lessen beogen drie niveaus: (1) het zelf ervaren, actief beleven van de leerinhouden;; (2) het creëren van toepassingen van de leerinhouden;; (3) het overbrengen van de leerinhouden naar de groep. Het handboek "4 je mee?", de daarin beschreven basiscompetenties en een cursus bieden een methodiek voor het dansen met jonge kinderen. Een introductie in de muziek-, drama- en beeldinitiatie door de docenten initiatie uit de verschillende disciplines daagt studenten uit om interdisciplinair aan de slag te gaan. Via oefenlessen in de klas voor en met elkaar, experiment met muziek en pianobegeleiding en tot slot oefenlessen met de doelgroep, werken studenten aan competentie-opbouw.

4B Vakdidactiek Kunst en cultuur

De vakdidactiek Kunst en cultuur focust op het geven van een theoretisch vak in het kunstonderwijs. Dit vraagt een heel andere aanpak van de klasgroep. We gaan niet dieper in op de academische kennis van de leerstof maar wel op de didactische aanpak. Verschillende werkvormen worden aangereikt om op een dynamische manier een theoretisch vak te geven. 

10 Algemene vakdidactiek Dans

De Algemene vakdidactiek Dans bestaat uit 3 modules

10A. Vakdidactiek hedendaagse dans 1: basis

De vakdidactiek hedendaagse dans onderzoekt verschillende methodieken en lesgeefstijlen in de hedendaagse dans voor de beginnende en intermediaire danser en plaatst ze kritisch naast elkaar om zo te komen tot de ontwikkeling van een persoonlijke lesmethodiek hedendaagse dans. Via oefenlessen in de klas voor en met elkaar, experiment met muziek en tot slot oefenlessen met de doelgroep, werken studenten aan competentie-opbouw.

10B. Vakdidactiek klassieke dans 1: basis 

In de vakdidactiek klassieke dans is de Vaganovamethode de basis voor de onderwijsmethode. Voor de beginnende en intermediaire danser wordt de opbouw van het bewegingsmateriaal en de fundamenten van de technische training in klassieke dans onderzocht. Via oefenlessen in de klas voor en met elkaar, experiment met muziek en pianobegeleiding en tot slot oefenlessen met de doelgroep, werken studenten aan competentie-opbouw.

10C. Vakdidactiek Improvisatie

 

MODELTRAJECTEN ACADEMIEJAAR 2019-2020

(onder voorbehoud van wijzigingen)