Programma - Educatieve opleidingen Muziek | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
 • Home
 • Koninklijk Conservatorium Antwerpen
 • Educatieve opleidingen
 • Educatieve opleidingen Muziek
 • Node
 • Programma

Programma

Opleidingsprogramma

Het opleidingsprogramma van de 'Educatieve master Muziek & Podiumkunsten, afstudeerrichting Muziek' kan je onderaan de pagina bekijken. Je kan ook, van zodra de inhoud volledig gekend is, doorklikken op de ects fiches per opleidingsonderdeel met daarin een omschrijving van de studieomvang, studietijd, onderwijsorganisatie, leerinhoud, toetsvormen en eindcompetenties.

Studieomvang

Het opleidingsprogramma bestaat uit verschillende opleidingsonderdelen. Elk opleidingsonderdeel heeft een specifieke studiebelasting onderverdeeld in:

 • contacturen (CU): je lestijd, uitgedrukt in het totaal aantal uren dat je van een docent of een team les op de hogeschool krijgt. Eén contactuur duurt 60 minuten
 • studietijd (ST): tijd nodig om buiten de contacturen een opleidingsonderdeel tot een goed einde te brengen. In deze tijd studeer je, voer je opdrachten voor het opleidingsonderdeel uit, maak je taken, doe je observaties… Je plant deze uren zelf in.
 • studieomvang (SP): de optelsom van je studietijd en je contacturen, uitgedrukt in studiepunten (SP). Elk opleidingsonderdeel heeft een aantal studiepunten. Hoe meer SP hoe meer tijd je in dit opleidingsonderdeel moet investeren. Per 1 studiepunt (SP) heb je 10 contacturen (CU) en 20 uren studietijd (ST).

Het programma omvat een theoretische kader en een praktische component. De studenten volgen de theoretische opleidingsonderdelen en vakdidactieken in het KCA en doen stages en projecten. Deze stages vormen een belangrijk onderdeel in de opleiding tot Teaching Artist. Ze vinden plaats in stagescholen en worden begeleid vanuit de opleiding door stagebegeleiders.
Op vastgelegde tijdstippen worden studenten geëxamineerd over hun vaardigheden en inzichten.

Educatieve Master Muziek & Podiumkunsten

AFSTUDEERRICHTING MUZIEK - Instrument/Zang, Compositie, Directie en Jazz

De studiebelasting van de Educatieve Master Muziek bedraagt 120 ECTS-studiepunten, dit is het equivalent van minimum 1500 en maximum 1800 uren onderwijs- en andere studieactiviteiten (studieomvang), inclusief de tijd die nodig is voor de persoonlijke verwerking van de leerinhoud. 

Verkort traject

De studiebelasting van dit traject bedraagt 60 ECTS-studiepunten per academiejaar, dit is het equivalent van minimum 1500 en maximum 1800 uren onderwijs- en andere studieactiviteiten (studieomvang), inclusief de tijd die nodig is voor de persoonlijke verwerking van de leerinhoud. De verkorte traject Educatieve Master Muziek is dus een voltijdse éénjarige opleiding (60 studiepunten) maar kan ook deeltijds worden gevolgd. Men onderscheidt een theoretische component (30 studiepunten) en een praktische component (30 studiepunten).

Kader

Gedurende het jaar volg je verschillende opleidingsonderdelen. Voor elk onderdeel vind je via Digitap een ECTS-fiche. Hierin staat beschreven hoe de lessen verlopen, of je al dan niet verplicht aanwezig moet zijn in de lessen, hoe je zal worden geëvalueerd enz.
Er wordt een algemeen theoretisch kader geschetst in relatie tot de kunsten en tot het leraarsberoep:

 • De theoretische opleidingsonderdelen Algemene Didactiek in de Kunsten, Diversiteit en groepsmanagment, Ontwikkelen en leren en Communicatie worden gezamenlijk georganiseerd voor EMA Dans, Drama en Muziek en vormen een algemene basis om je te ontwikkelen en oriënteren als Teaching Artist.
 • De verschillende specifieke vakdidactieken bereiden je zeer concreet voor op het lesgeven in een bepaalde discipline. Deze lessen volg je binnen je eigen discipline (muziek)

Opleidingsonderdelen

1 Algemene Didactiek in de Kunsten

Dit opleidingsonderdeel biedt inzichten in wat didactiek is en hoe je je artistieke visie omzet in een artistiek-pedagogische visie. Studenten leren de belangrijkste didactische vaardigheden en inzichten aan de hand van een breed theoretisch kader te benoemen, toe te passen en kritisch hierover te reflecteren.

2 Diversiteit en groepsmanagement

De teaching artist is een kameleon die zich aanpast aan verschillende doelgroepen en onder verschillende omstandigheden zijn kunstenaarschap vormgeeft. Studenten maken kennis met de verschillende groepen en leren te diversifiëren. Ze ontdekken op welke manier een groep in goede banen kan geleid worden.

3 Ontwikkelen en leren

‘Ontwikkelen en leren’ behandelt de psychomotorische, cognitieve, affectieve en sociale ontwikkeling van de mens doorheen de leeftijdsfasen. Je bestudeert verder ook de psychologie van het leren van de mens. In de lessen worden steeds verbanden gelegd met het kunstonderwijs en de lespraktijk. De colleges zijn interactief en maken gebruik van een handboek, PowerPoint en beeld- en filmmateriaal.

4 Communicatie

In het opleidingsonderdeel communicatie verwerft de student/leraar inzicht in de manier waarop mensen elkaar voortdurend beïnvloeden in hun communicatie. Om hier inzicht in te verwerven zullen een aantal communicatietheorieën aangereikt worden. Deze theorieën vormen de theoretische basiskennis van de cursus. De theoretische inzichten worden getoetst aan de hand van praktische oefeningen en rollenspelen. Concrete tools worden aangereikt om het communicatieproces vlotter, bewuster en efficiënter te laten verlopen. Concrete vaardigheden op het gebied van spreek- en stemtechniek en spreken voor een groep worden ingeoefend . De leraar in opleiding leert zijn/haar stem en spraak beter te beheersen, en leert om met zelfvertrouwen, uitstraling en overtuiging voor een groep te spreken.

MODELTRAJECTEN ACADEMIEJAAR 

(onder voorbehoud van wijzigingen)